REGULAMIN SERWISU JDK24.PL

Opublikowano w Zasady

I. Wstęp

Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania oraz korzystania z Serwisu internetowego jdk24.pl oraz jego części informacyjnej jdk.info.pl zawierającej niewyczerpującą informację o usługach świadczonych przez JDK MultiMedia Jerzy Kwaśny wraz z przykładami, inspiracjami i narzędziami.

Postanowienia niniejszego Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w sposób wyłączny i wyczerpujący określają prawa i obowiązki Użytkowników i Klientów Serwisu.

Regulamin ma na celu zapewnienie niezakłóconego, zgodnego z prawem i uporządkowanego korzystania z Serwisu przez Użytkowników. Każdy Użytkownik i Klient korzystający z Serwisu przyjmuje bez zastrzeżeń i akceptuje zasady oraz warunki korzystania z Serwisu określone w przedmiotowym Regulaminie.

II. Definicje

Dla celów niniejszego Regulaminu przyjmuje się, iż poniższe określenia będą miały następujące znaczenie:

Serwis - (domena jdk24.pl i jdk.info.pl) zorganizowana platforma informatyczna podłączona do ogólnoświatowej sieci komputerowej logicznie połączona w jednorodną sieć adresową opartą na protokole IP, stworzona przez Administratora, umożliwiająca Użytkownikowi korzystanie z mechanizmów wyszukiwania dostępna pod adresem jdk24.pl i jdk.info.pl.

Administrator - JDK MultiMedia Jerzy Kwaśny, Osiedle 700-lecia 4/58, 34-300 Żywiec, wyłączny właściciel Serwisu.

Klient - osoba fizyczna, która posiada konto w Serwisie, założone i udostępnione przez Administratora, mająca dostęp do prezentacji i materiałów roboczych - po zalogowaniu poprzez dostęp do spersonalizowanych i dostępnych tylko dla Niego artykułów przygotowanych przez Administratora.

Użytkownik - każda niezalogowana osoba przeglądająca Serwis.

Informacja spersonalizowana - oznacza zbiór informacji przygotowanych w Serwisie według określonej systematyki i metody, dostępnych dla konkretnego Klienta Serwisu za pomocą środków informatycznych, zawierająca dane, linki i materiały przeznaczone wyłącznie dla Niego.

III. Zasady ogólne

 1. Serwis jdk24.pl wraz z jego częścią informacyjną jdk.info.pl opracowany i wdrożony został przez Administratora w celu prezentacji informacji o świadczonych usługach.

 2. Serwis jest dedykowany do osób zainteresowanych uzyskaniem informacji z dziedziny szeroko pojętej informatyki oraz multimediów.

 3. Serwis przedstawia w sposób poglądowy, przykładowy i niewyczerpujący informacje na temat świadczonych usług oraz zagadnień z nimi związanych.

 4. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Serwisu, a także dokonywania w nim zmian i modyfikacji. Użytkownikom przysługuje wyłączne prawo korzystania z Serwisu, na warunkach i w sposób określony w niniejszym Regulaminie.

 5. Administrator zastrzega, że korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na ryzyko Użytkownika oraz Klienta, przy jednoczesnym zapewnieniu o ochronie danych poufnych (dotyczy Klienta) oraz o ochronie antywirusowej.

 6. Administrator Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika i Klienta informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu do celów innych niż edukacyjne.

 7. Administrator Serwisu nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie z Serwisu przebiegało będzie bez błędów i przerw oraz że sprosta oczekiwaniom Użytkownika i Klienta, co do merytorycznej zawartości, dokładności i przydatności uzyskanych informacji.

 8. Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik i Kient zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu oraz regulaminów szczegółowych w ramach świadczonych usług.

 9. Wszelkie uwagi, informacje i zapytania odnośnie Serwisu oraz świadczonych usług mogą być kierowane do Administratora za pośrednictwem formularza kontaktowego i wiadomości e-mail (24 godz. przez 7 dni w tyg.) lub telefonicznie (w godz. od 8.00 do 18.00 - od poniedziałku do piątku).

 10. Struktura Serwisu została zaprojektowana w taki sposób, aby można ją było odwiedzać bez konieczności ujawniania danych osobowych. Podczas odwiedzania Serwisu Klient może się zalogować używając do tego celu danych przekazanych mu przez Administratora.

IV. Korzystanie przez Użytkownika i Klienta z Serwisu

 1. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu jest dobrowolne i bezpłatne.

 2. Każdy Użytkownik i Klient Serwisu, korzystając z domen jdk24.pl i jdk.info.pl akceptuje bez żadnych zastrzeżeń postanowienia niniejszego Regulaminu.

 3. Administrator niniejszym informuje, że Serwis zawiera lub wykorzystuje dobra chronione prawem autorskim, znaki towarowe oraz inne oryginalne materiały.

 4. Użytkownik Serwisu upoważniony jest do nieodpłatnego korzystania z udostępnionych mu informacji, a w razie dalszego udostępnienia bierze na siebie obowiązek zachowania tych samych regół z jednoczesnym wskazaniem źródła informacji w postaci linku do strony lub treści na niej umieszczonej.

 5. Klient może korzystać ponadto, ze spersonalizowanych oraz ogólnie dostępnych danych dla zalogowanych Klientów.

 6. Kopiowanie, powielanie, przesyłanie i wszelkie wykorzystywanie treści zamieszczonych w Serwisie w postaci informacji spersonalizowanych dozwolone jest wyłącznie za zgodą Administratora lub na użytek własny - na własną odpowiedzialność!!! Wszelkie wykorzystywanie pozostałych treści do których dostęp nie wymaga logowania jest dozwolone do celów edukacyjnych i na użytek własny. Użycie do celów komercyjnych, wymaga każdorazowo uprzedniej zgody Administratora lub Osoby (prawnej / fizycznej), uprawnionej do wydania zezwolenia.

 7. Użytkownik i Klient ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania niezgodne z powyższymi postanowieniami.

V. Uprawnienia i Obowiązki Użytkownika oraz Klienta

 1. Użytkownik korzystający z Systemu ma możliwość korzystania z zamieszczonych w Serwisie informacji, które mają wyłącznie charakter poglądowy i edukacyjny;

 2. Użytkownikowi niedozwolone jest:
    1. modyfikowanie informacji zawartych w Serwisie;
    2. wykorzystywanie lub posługiwanie się logo, znakami towarowymi oraz innymi oznaczeniami indywidualizującymi zamieszczonymi w Serwisie przez Administratora;
    3. wykorzystywania informacji zawartych w Serwisie do innych celów niż osobisty użytek.
 1. Administrator:
    1. ma prawo zmienić Regulamin i dokonać jego modyfikacji w każdym czasie;
    2. ma prawo do dokonywania ciągłych zmian w materiałach i informacjach zamieszczonych w Serwisie;
    3. ma prawo blokowania i usuwania Użytkowników łamiących zasady Regulaminu.

VI. Warunki techniczne

 1. Do prawidłowego korzystania z Serwisu niezbędne jest korzystanie z komputera z zainstalowaną aktualną wersją przeglądarki internetowej (Chrome, Firefox, Opera, Safari, IE), z włączoną obsługą Cookies.

 2. Techniczne warunki korzystania z Serwisu mają znaczenie dla prawidłowości funkcjonowania Serwisu i bezpieczeństwa Użytkownika.

VII. Odpowiedzialność za korzystanie z Serwisu

 1. Administrator zastrzega, że korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na ryzyko Użytkownika, a zawarte w Serwisie informacje mają wyłącznie charakter poglądowy, edukacyjny, niewiążący i przykładowy.

 2. Administrator nie gwarantuje, że korzystanie przez Użytkownika z Serwisu będzie przebiegało bez zakłóceń, błędów, przerw czy wad innej natury, jak też, że rezultat poszukiwań będzie odpowiadał oczekiwaniom Użytkownika co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji. Administrator ma w szczególności prawo zawiesić działalność Serwisu, zmienić jego treść czy układ graficzny.

 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, w szczególności za konsekwencję ewentualnych nieprawidłowości jakie mogą wystąpić w działaniu Serwisu.

 4. W najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo, Administrator wyłącza swoją odpowiedzialność za szkody poniesione przez Użytkownika w szczególności związaną z wykorzystaniem informacji zawartej w Serwisie.

 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności cywilnej, za korzystanie z Serwisu przez Użytkownika w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu i/lub regulaminów szczegółowych jakie zostaną udostępnione Użytkownikowi.

VIII. Zastrzeżenie

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług, itp.

 2. Administrator informuje, że niniejszy Serwis zawiera odsyłacze (np. w formie linków, bannerów lub przycisków) do innych stron internetowych, które dotyczą poszczególnych aspektów niniejszego Serwisu. Nie oznacza to jednak automatycznie, że Administrator ma jakiekolwiek powiązania z takimi stronami lub ich właścicielami.

 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
   1. szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu.
   2. problemy w funkcjonowaniu Serwisu.
   3. korzystanie z Serwisu przez Użytkownika w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
   4. przerwy w funkcjonowaniu Serwisu.
   5. błędy, pomyłki, przeoczenia jakie mogą pojawić się w informacjach publikowanych na łamach Serwisu.

 1. Administrator nie prowadzi stałej kontroli niniejszego Serwisu, w jego części, która zawiera treści zamieszczane przez innych użytkowników. Osoby, które zauważą treści innych Użytkowników, które mogą naruszać obowiązujące przepisy lub uprawnienia innych Użytkowników, proszone są o zgłoszenie takiego faktu Administratorowi. W uzasadnionych przypadkach, Administrator zastrzega sobie prawo usuwania z Serwisu całości lub części treści pochodzących od Użytkowników bez odrębnego zawiadomienia.

 1. Administrator nie odpowiada w żaden sposób w maksymalnie szerokim zakresie, jak tylko pozwalają na to obowiązujące przepisy prawa, za treści przekazywane i publikowane przez zarejestrowanych Użytkowników na łamach Serwisu, w formie komentarzy i załączników oraz za dobrowolnie udostępnione przez nich materiały.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Administrator w każdym czasie ma prawo dokonać zmian Regulaminu. Uczestnik Serwisu zobowiązuje się do przestrzegania nowej, zaktualizowanej wersji Regulaminu.

 2. Wszystkie zmiany w Regulaminie wchodzą w życie z dniem ich opublikowania.

 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 06.02.2019 roku i wiąże w tej wersji do dnia jego zmiany lub odwołania.

 

 

Ostatnio modyfikowano: Śr 6 Lut 2019

Zaloguj się

Witaj Użytkowniku,
proszę zaloguj się, aby uzyskać dostęp do danych przygotowanych wyłącznie dla Ciebie tj. materiałów roboczych i plików do pobrania.
Nie masz konta - Zarejestruj się!